پزشکی

موضوع: پزشکی
نام کانال: لب ریپورت
معرفی کانال: کانال علمی، آموزشی و خبری لب ریپورت علمی و آزمایشگاهی در حوزه انگل شناسی، قارچ شناسی، ویروس شناسی، هورمون شناسی، هماتولوژی، کنترل کیفی آزمایشگاه، میکروب شناسی، ایمنولوژی، نمونه گیری، ژنتیک، بیوشیمی...